Menu Sluiten

ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Marjan Moves You, een onderneming met adres Baander 14 te Ter Apel. Marjan Moves You is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73964816.

ARTIKEL 1 BEGRIPPEN
De organisatie: Marjan Moves You.
Overeenkomst: de overeenkomst is gebaseerd op deze algemene voorwaarden van Marjan Moves You waarin de klant een schriftelijke overeenkomst aangaat voor de coaching en training bij Marjan Huisman.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de klant zich heeft ingeschreven bij Marjan Moves You voor het deelnemen van personal training, leefstijl/vitaliteits coaching en/of voedingsadvies. Op iedere activiteit zijn deze voorwaarden van toepassing. Ieder gebruik van de diensten van Marjan Moves You geschiedt voor eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor het gebruik van welke voorziening dan ook, deelname aan welke activiteit dan ook, zich ervan te vergewissen of gebruik of deelname voor desbetreffende persoon medisch verantwoord is. Daarnaast dient iedere deelnemer verzekerd te zijn tegen ongevallen. Indien Marjan Moves You het advies heeft gegeven om bij de huisarts een verwijsbrief te gaan halen voor aanvang van trainen dan dient de klant dit zelf te doen.

ARTIKEL 3 INTAKEPROCEDURE
Om verantwoord sporten te kunnen waarborgen dient u, alvorens u deelneemt aan een van de activiteiten, een intakegesprek te hebben gehad. Het anamneseformulier dient volledig ingevuld en ondertekend aan Marjan Moves You te worden afgegeven. Pas na ontvangst van desbetreffend formulier zal er begonnen worden met de trainingssessies. Veranderingen betreffende uw persoonsgegevens dient u per omgaande aan Marjan Moves You door te geven.

ARTIKEL 4 TIJDSTIP EN PLAATS
Bij bevestiging van de inschrijving zal Marjan Moves You meedelen wanneer en waar de deelnemer verwacht wordt. Dit is uiteraard vooraf overlegd met de klant. Indien door welke omstandigheden dan ook een tijdstip niet door kan gaan is Marjan Moves You bevoegd om in overleg met de klant een ander tijdstip in te plannen. Dit dient 24 uur voordat de training begint bekend te worden gemaakt, dit geldt zowel voor Marjan Moves You als ook de klant. Een trainingssessie met Marjan vindt minimaal een keer per week plaats. Wanneer u een week verhinderd bent, schuift desbetreffende trainingssessie een week door. Houdt u er rekening mee dat de contractduur verlengd kan worden door de gemiste trainingssessies.

ARTIKEL 5 UITVOERING VAN DE OPDRACHT
Op Marjan Moves You rust de verplichting tot het, gelet op het doel en activiteit, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de activiteit. De inhoud en het aantal deelnemers worden bepaald door Marjan Huisman. Marjan Moves You voert de werkzaamheden in het kader van de opdracht uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting: dat wil zeggen dat Marjan Moves You niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de deelnemer gestelde doel.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID
Voor elke door Marjan Moves You aanvaarde opdracht geldt dat er sprake is van een inspanningsverplichting. Marjan Moves You kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Marjan Moves You is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht die het gevolg zijn van onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van de opdrachten. Marjan Moves You is niet aansprakelijk wanneer bij training, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan. Marjan Moves You is niet aansprakelijk als de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondeling of schriftelijk door Marjan Huisman gegeven instructies, dan wel aan de lichamelijke of geestelijke gesteldheid van de deelnemer. De deelnemer verklaart hierbij dat hij of zij het onderhavige sportonderricht uitsluitend en alleen voor eigen risico zal ontvangen. De kosten van enig ongeval of letsel zullen geheel door hem of haar worden gedragen. De deelnemer verklaart hierbij reeds nu voor als dan afstand te doen van alle rechten tot het herstellen van een schadeactie tegen Marjan Moves You wegens vergoeding van kosten, schaden en interesten als gevolg van enig ongeval of letsel ten gevolge van uitvoering van diensten die Marjan Moves You aanbiedt. 

ARTIKEL 7 ONTBINDING
Marjan Moves You is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. Een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de klant is alleen mogelijk op medische gronden met bewijs van een medische verklaring door een erkende arts of bij een verhuizing buiten een straal van 15 kilometer van Ter Apel. 

ARTIKEL 8 BETALINGSVOORWAARDEN
Marjan Moves You zal voor de door de klant verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn is maximaal 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is Marjan Moves You gerechtigd de deelnemer toegang tot de activiteit te weigeren totdat de betaling binnen is. Daarnaast worden alle voor de resterende duur van de overeenkomst verschuldigde betalingen opeisbaar en dient u deze binnen 14 dagen na opeisbaarheid aan Marjan Moves You te voldoen. De diensten van Marjan Moves You zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW) o.g.v. artikel 25 Wet OB. Indien door onverwachte omstandigheden de kosten stijgen is Marjan Moves You gerechtigd de prijzen te verhogen. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst te ontbinden. Niet gebruikte maar wel reeds betaalde sessies lopen uiteraard door.

ARTIKEL 9 ZIEKMELDING
Indien de klant niet kan deelnemen aan een activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan Marjan Moves You. Alle afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders worden de kosten van de diensten doorberekend. 

ARTIKEL 10 OVERMACHT, VAKANTIES EN ALGEMENE ERKENDE FEESTDAGEN
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen. Marjan Moves You is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden. Bij ziekte van Marjan Huisman wordt de overeenkomst wordt verlengd met het aantal weken dat de personal trainer ziek is. Vakanties van de personal trainer worden ruim van te voren aangekondigd. De overeenkomst wordt dan verlengd met het aantal weken dat de personal trainer op vakantie is. Op algemene erkende feestdagen gaan de activiteiten niet door, tenzij Marjan Huisman hierin akkoord geeft. Als de deelnemer op deze dag een afspraak gehad zou hebben, wordt een alternatief tijdstip geboden of wordt het een dag of een week voorruit geschoven.

ARTIKEL 11 GEZONDHEID
De deelnemer verklaart dat hij/zij naar beste wensen gezond is en fysiek in staat om de instructies van de personal trainer zonder schade voor zijn gezondheid op te volgen. Bij twijfel verplicht de klant zich ertoe alvorens de overeenkomst met Marjan Moves You aan te gaan, zijn arts te raadplegen. Gedurende de duur van de overeenkomst is de klant tevens verplicht pijn(en), onbehagen, abnormale vermoeidheid en/of veranderingen in de lichamelijke conditie voor, tijdens als ook na de training te melden aan Marjan Moves You.

ARTIKEL 12 VERTROUWELIJKHEID
Marjan Moves You is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de klant. De persoonlijke gegevens van de klant zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Marjan Moves You gebruikt, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Desbetreffende gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 13 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Onverminderd het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde behoudt de deelnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die de klant toekomen op grond van Auteurswet. Modellen, Methodieken en instrumenten die ontwikkeld en/of toegepast worden door Marjan Moves You voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van Marjan Moves You. Publicatie of andere vormen van openbaarmaking hiervan kan alleen na verkregen schriftelijke toestemming van Marjan Moves You. Alle door de opdrachtgever verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, trainings- en voedingsschema’s, opdrachten, ontwerpen, schetsen, tekeningen etc. ten behoeve van Marjan Moves You zijn uitsluitend te vermenigvuldigingen door Marjan Moves You ten behoeve van eigen gebruik in de eigen organisatie. Alle door de klant verstrekte stukken mogen niet door Marjan Moves You zonder voorafgaande toestemming van de klant openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden gebracht op straffe van misbruik van het intellectueel eigendom van de klant.

ARTIKEL 14 GESCHILLEN
Met eventuele klachten kan de klant zich wenden tot Marjan Huisman. Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of de daaruit voortvloeiende overeenkomsten kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement waar Marjan Moves You is gevestigd. In alle gevallen is het Nederlands Recht van toepassing.

ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN
Marjan Moves You is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor de klant slechts verbindend worden, indien Marjan Moves You de klant van de wijzigingen van de algemene voorwaarden in kennis heeft gesteld en veertien dagen na dagtekening van deze kennisgeving zijn verstreken, zonder dat de klant Marjan Moves You schriftelijk te kennen heeft gegeven met de wijzigingen niet in te stemmen.